Drobečková navigace

O nás > Aktuálně

Aktuálně


Novější 1 3 62 124 185

Pozdravy od dětí

Datum konání: 21. 5. 2020

Děti zaslaly pozdravy a fotografie do mateřské školy. Moc nás potěšilo, že se mají dobře, baví je činnosti, které jim zasíláme a hlavně využívají pohybové aktivity v přírodě společně se svou rodinou. 

Ahoj školko, posíláme pozdravy a posíláme fotky, jak se snahou plníme úkoly. Přejeme příjemný den. Eliška V. s rodiči

Eliška V..jpg

Ahoj paní učitelky, pozdravuji Vás a mějte se vesele a zdravě. Filípek

filda1.jpg   filda.jpg   filda2.jpg

Dobrý den, posílám pozdrav od Barči a připojuji foto, jak plni nové úkoly - spolu s pomocníkem Joeym! Baruška

barča.jpg

 


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 21. 5. 2020 9:36

Vyučovací předměty od 25. 5.

Datum konání: 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 nebude výuka ve škole probíhat dle stávajícího rozvrhu. Vyučování bude probíhat v blocích dle aktuální potřeby. Žáci na daný den budou nosit učební pomůcky do těchto předmětů:

Pondělí:

 1. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk
 2. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk
 3. roč. matematika, český jazyk, prvouka
 4. roč. matematika, český jazyk, přírodověda
 5. roč. matematika, český jazyk, přírodověda

Úterý:

 1. roč. matematika, český jazyk, prvouka
 2. roč. matematika, český jazyk, prvouka
 3. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk
 4. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk
 5. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk

Středa:

 1. roč. matematika, český jazyk, prvouka
 2. roč. matematika, český jazyk, prvouka
 3. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk
 4. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk, vlastivěda
 5. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk, vlastivěda

Čtvrtek:

 1. roč. matematika, český jazyk
 2. roč. matematika, český jazyk
 3. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk
 4. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk, vlastivěda
 5. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk, vlastivěda

Pátek:

 1. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk
 2. roč. matematika, český jazyk, anglický jazyk
 3. roč. matematika, český jazyk, prvouka
 4. roč. matematika, český jazyk, přírodověda
 5. roč. matematika, český jazyk, přírodověda

Autor: Marta Kozdas Publikováno 20. 5. 2020 16:42

Oběd 25. 5.

Datum konání: 20. 5. 2020 - 22. 5. 2020

Prosíme zákonné zástupce žáků, kteří od pondělí 25. 5. 2020 budou docházet na prezenční výuku do školy, a chtějí odhlásit oběd, aby tak učinili emailem vedoucí školní jídelny (cejle.jidelna@seznam.cz) do 22. 5. 2020 do 12:00.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 20. 5. 2020 13:59

Reedukace SPU

Hodina pedagogické intervence s paní ředitelkou zaměřena na reedukaci specifických poruch učení bude probíhat od 25. 5. vždy ve čtvrtek od 12:30 do 13:15.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 18. 5. 2020 16:24

Návrat žáků do ZŠ

Datum konání: 25. 5. 2020

Při nastavování pravidel pobytu ve škole pro žáky od 25. 5. 2020 jsme se řídili doporučeními příslušných státních orgánů. Vycházeli jsme také z technických a personálních možností školy.

Žáci 1. a 2. ročníku budou před budovou školy vždy v 7:40, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník, odvede do školy. Žáci 3. až 5. ročníku budou před budovou školy vždy v 7:50, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník, odvede do školy. Dříve nesmí žáci do budovy vstupovat. Před školou budou žáci dodržovat odstup 2 metry. Rodiče nebudou moci do budovy vstupovat.

25. 5. Každý žák donese vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. To předá pedagogovi před vstupem do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna (bude muset odejít domů).

Výuka bude časově probíhat takto:

1. a 2. roč. 8:00 - 11:00

3. až 5. roč. 8:00 - 11:30

Po příchodu do školy žák bude využívat pouze přidělenou lavici (první den bude na lavicích napsáno, kdo kde sedí). Složení žáků ve výuce (ve třídách) bude zachováno (1. třída - 1. a 2. ročník, II. třída – 3. až 5. ročník). Výuka nebude probíhat dle stávajících rozvrhů, bude upravena (o předmětech na konkrétní dny vás budeme informovat).

Omlouvání žáků z výuky (telefonicky, emailem) bude probíhat beze změn. Omluvenky stále pište do žákovských knížek. V případě, že bude absence delší 3 dny, bude nutné uvádět důvody absence a zda dítě bude dále do školy docházet.

Na dopolední část výuky bude mít každý žák s sebou 2 roušky (či jiný prostředek k zakrytí nosu a úst) a sáček na jejich uskladnění. Při odpolední části výuky (po obědě) bude mít každý žák novou roušku na každé 2 započaté hodiny pobytu ve škole. Doporučujeme, aby žáci měli rezervní roušky ve skříňce.

Jelikož odpolední část výuky není školní družinou (ta dle nařízení není provozována), neplatí termíny odchodů dětí uvedeny v přihlášce do družiny. Je nutné vyplnit tento přehled, kdy děti z odpolední části výuky budou odcházet. Rodiče, kteří v anketě neprojevili zájem o odpolední část výuky a děti budou odcházet po obědě, tento přehled nevyplňují. Jelikož rodiče nemohou do budovy vstupovat a pedagog nemůže opouštět kolektiv dětí ve třídě a chodit předávat děti ke vchodovým dveřím, vyzvedávání z odpolední části výuky bude probíhat takto:

 • V případě, že dítě ve škole nebudete vyzvedávat a půjde ze školy samo, pouze čas odchodu vyplňte do formuláře.
 • V případě, že dítě ve škole nebudete vyzvedávat a půjde ze školy samo, však v jinou dobu, než je uvedena na formuláři, sdělte čas odchodu SMS (739288562), emailem či v papírové formě - tu dítě ve škole předá (jako když dítě odchází z družiny)
 • V případě pravidelného času vyzvedávání vyplníte do formuláře čas odchodu dítěte a budete na něj čekat před školou.
 • V případě nepravidelného času vyzvedávání (neuvedeného ve formuláři) zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou napíšete s předstihem vychovateli školní družiny SMS (739288562) či email, kde uvedete čas, kdy má dítě ze školy odejít, a nejlépe před odchodem dítěte ještě zatelefonujete, že již před školou čekáte. Jedná se o náročný postup, však tato opatření jsou nastavena pro maximální bezpeční dětí.

Odpolední část výuky bude probíhat do 16h. Však prosíme rodiče, aby délku pobytu svého dítěte v ní zvážili dle svých časových možností. Obsah odpolední části výuky není školní družinou, žáci budou pracovat především individuálně, nebude možnost her, které vyžadují zvýšený kontakt mezi dětmi.

Všechny děti v anketě přihlášené, mají od 25. 5. přihlášený oběd na všechny dny. V případě změn kontaktujte vedoucí školní jídelny. Stravování v jídelně bude probíhat v časových intervalech, abychom zajistili požadované rozestupy při stravování. Výdej oběda rodičům do jídlonosičů v první den nemoci dítěte nebude z hygienických důvodů možný.

Časy oběda:

1. a 2. roč. 11:00 – 11:20

3. až 5. roč. (žáci, jejichž rodiče v anketě uvedli, že se nebudou účastnit odpolední části výuky) 11:30 – 11:50

3. až 5. roč. (žáci, jejichž rodiče v anketě uvedli, že se budou účastnit odpolední části výuky) 12:00 – 12:20.

Při konzumaci stravy žáci budou odkládat roušky do svých sáčků.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude nutné umístit jej do samostatné místnosti (pod dohledem pracovníka školy) a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Děti trpící alergií v jarním období budou mít potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

Distanční výuka žáků, kteří 25. 5. 2020 do školy nenastoupí, bude nadále fungovat. Bude probíhat komunikace prostřednictvím Google Classroom, individuálních Skype konzultací. Již nebudou probíhat přímé přenosy, bude omezen rozsah hodin Skype konzultací. Úkoly z daného týdne budou vždy v Classroom vloženy do pátečního odpoledne. Prosíme o jejich vypracování a odevzdání do pátku následujícího týdne.

 

Víme, že zvládnout nastavené podmínky bude náročné jak pro děti, jejich rodiče, tak i zaměstnance školy. Ale věříme, že společnými silami toto nelehké období ve zdraví zvládneme :)


Autor: Marta Kozdas Publikováno 18. 5. 2020 16:19

Zájem o provoz MŠ o prázdninách

Datum konání: 18. 5. 2020 - 29. 5. 2020

Vážení rodiče,

v případě vašeho zájmu bychom zabezpečili provoz MŠ v období hlavních prázdnin – první 2 týdny v červenci, poslední 2 týdny v srpnu. 

Po předchozích zkušenostech, kdy sice rodiče projevili o provoz MŠ zájem, však nakonec své dítě do MŠ neumístili, budeme vyžadovat při vašem zájmu o prázdninový provoz závaznou přihlášku. Rodiče dítěte přihlášeného do prázdninového provozu, které se nebude účastnit z části či vůbec a svou absenci nebude mít lékařsky podloženou, budou hradit plnou výši stravy dle Vnitřního řádu ŠJ a plnou výši nákladů za školné. Součástí přihlášky bude čestné prohlášení, že jste si vědomi, že v případě, že dítě neabsolvuje celý pobyt v MŠ v tomto období, uhradíte plnou výši stravy dle Vnitřního řádu ŠJ a plnou výši nákladů za školné. V případě zájmu o účast svého dítěte v prázdninovém provozu, dodejte závaznou přihlášku do školy k rukám paní ředitelky s uvedenými daty, kdy bude vaše dítě školku navštěvovat do 29. 5. 2020.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 18. 5. 2020 16:03

Přerušení provozu MŠ do 30. 6.

Vzhledem k povinnosti otevřít školy od 25. 5. 2020 pro výuku žáků 1. stupně není technicky možné zajistit dle přísných opatření současně provoz jak základní, tak mateřské školy. Z těchto důvodů bude MŠ Cejle do 30. 6. 2020 uzavřena.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 18. 5. 2020 15:56

Přání maminkám

Datum konání: 5. 5. 2020

Milé maminky,

přinášíme Vám přání ke Dni matek, které jsme Vám s láskou vytvořili. 

Vaše děti.

IMG_20200505_122418.jpg   IMG-20200505-WA0001.jpg   IMG-20200505-WA0002.jpg   IMG-20200505-WA0003.jpg     IMG_20200505_122425.jpg

Naše srdíčka najdete v Galerii na plotě.  


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 5. 5. 2020 12:41

Děti pracují z domova

Datum konání: 4. 5. 2020

Fotografie nám zaslala Eliška, kterou pracovní činnosti baví a těší se na další úkoly. Děkujeme

eliška1.jpg   eliška.jpg


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 4. 5. 2020 9:54

Další pozdravy dětí

Datum konání: 4. 5. 2020

Do mateřské školy dorazily další pozdravy od dětí. Samozřejmě potěšily nejen paní učitelky, ale i ostatní zaměstnance školy. Za pozdravy děkujeme a těšíme se na další příspěvky. 

Učitelky MŠ

Dobrý den, paní učitelky,
mám se hezky. Pokojíček se mi moc líbí, mám tam hodně hraček. Když je hezky, tak jsem na zahradě, skáču na trampolíně, jezdím na kole, hraju si na písku. Už se do školky těším. ( nebo se spíš těší maminka, až tam zase půjdu :-DMějte se hezky a snad se brzy uvidíme.

Davídek

 

Milé paní učitelky,

moc děkuji za pozdravy, velmi mě potěšily! Dny trávím tím, co mě baví: stavím s Táďou Lego, kreslím si, lítám venku po zahradě, zalévám kytičky, dělám úkoly do školky a učím se jezdit na kole, už mi to celkem jde. Ale už se těším do školky, chybí mi kamarádi, paní učitelky, paní asistentky, Lucka a paní kuchařka Eva! Všechny moc zdravím!

Beátka

 

Dobrý den,

děkuji za napsaní. Už se těším do školky. Mám se dobře, s mamkou pracuji v kuchyni a dělám úkoly do školky. S Adíkem si hraju doma a i venku na písku. Jezdím často na kole, abych mohla jet s mamkou, taťkou a Adíkem na velkou projížďku. Mám vás ráda paní učitelky a tetu Míšu.

Anička Š.


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 4. 5. 2020 9:51

Novější 1 3 62 124 185