Drobečková navigace

O nás > > Denní aktivity

Denní aktivity

Denní program je připravován se zřetelem na potřeby a přání dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku.

6:15 – 8:00 Příchody dětí, volné hry

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Děti si zvolí, zda si budou hrát samy nebo s kamarády a vyberou si činnost, která je zajímá a uspokojuje. Prosíme rodiče, aby dodržovali čas příchodu do MŠ do 8.00!

DSCF7538.JPG8:00 – 8:30 Ranní rozcvička

Cílem pohybové chvilky je zlepšovat tělesnou zdatnost dětí, rozvíjet pohybové dovednosti, fyzické zdraví, psychické uvolnění. Při cvičení zařazujeme chůzi, běh, lezení, poskoky, zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, s náčiním, na nářadí, pohybové hry.

8:30 - 8: 45 Svačina

Po společném úklidu hraček a hygieně se chystáme na svačinu. Děti se obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla, druh a množství nápojů podle vlastního uvážení.

8:45 – 9:00 Komunitní kruh

Cílem komunitního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat. Tvar kruhu chápeme jako symbol rovnosti mezi všemi zúčastěnými. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii. Společný kruh je také místem pro nácvik básní, říkadel, poslech pohádek, řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech.

9:00 – 9:30 Činnosti na dané téma, hodnotící kruh

Děti střídají činnosti řízené a spontánní, mají možnost pracovat ve skupinách i individuálně, podle svého zájmu, schopností. Společně řeší různé úkoly, učí se samostatnosti a potřebným návykům pro život (přiměřenou dobu se soustředit, dokončit práci, reagovat na pokyn).

DSCF7526.JPG

 

Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh je důležitým prvkem sebereflexe, rozvíjí souvislé vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

9:30 – 11:30 Pobyt venku

K pobytu venku využíváme naši rozlehlou zahradu a také chodíme na procházky do lesa a blízkého okolí. Vybavení zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám, k tvořivým a námětovým hrám, k pozorování přírody. Vycházky  umožňují poznávat naši obec a její okolí. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

DSCF7318.JPG

11:30 – 12:00 Hygiena, oběd

Oběd je nejen příležitostí k uspokojování biologické potřeby, ale znamená také sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem.  Každé dítě má možnost jíst svým tempem.

12:00 – 12:30 Vyzvedávání dětí po polodenní docházce

12:30 - 14:00 Odpolední odpočinek

Děti, které tráví v MŠ celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku na svou postýlku, mohou mít u sebe svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádku, relaxační hudbu a pak některé usínají. Tolerujeme sníženou potřebu spánku.

14:00 – 14:30 Hygiena, odpolední svačina

14:30 - 16:15 Odpolední činnosti

Děti si vybírají činnosti podle vlastní volby, při pěkném počasí na zahradě, jinak ve své třídě a všichni se už těší na svoji mamku a taťku.

novacci 1200.jpg