Drobečková navigace

O nás > Představení našeho týmu

Představení našeho týmu

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D. je ředitelkou školy a školní speciální pedagožkou.  Vyučuje především děti v 3. až 5. ročníku, a to českému jazyku a matematice. Vystudovala speciální pedagogiku a evropská hospodářsko-správní studia. Dětem a jejich rodičům poskytuje speciálně pedagogickou podporu formou poradenství, případně individuální či skupinové práce. Děti u paní ředitelky nacházejí jistotu a porozumění individuálním potřebám.

Paní ředitelka se v rámci své odbornosti zapojuje do činnosti Národního kabinetu Matematika a její aplikace (Národní institut pro další vzdělávání), kde působí jako zástupce školního poradenského pracoviště.

IMG_20181214_105234.jpg 

Mgr. Lenka Volfová je třídní učitelkou. Vyučuje především žáky v 1. a 2. ročníku, v celé škole dále vyučuje výtvarnou a hudební výchovu, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Vystudovala učitelství 1. stupně základní školy. Má bohatou praxi ve výuce malých školáků. Je proškolena ve výuce čtení metodou splývavého čtení - sfumato. Paní učitelka dětem kromě vědomostí přináší i citlivý přístup a vlídné slovo.

SAM_3087.JPG

 

Bc. Lukáš Rédl učí na základní škole anglický jazyk, tělesnou výchovu, pracovní činnosti a informatiku. Působí také jako vychovatel školní družiny. Je absolventem pedagogické fakulty, však již při studiu nabíral zkušenosti jako učitel angličtiny na základní škole. Pro děti organizuje další sportovní aktivity (lyžařský kurz, bruslení). Své odborné kompetence se chystá rozšiřovat v magisterském studiu učitelství. 

IMG_20181214_105344.jpg 

Mgr. Drahoslava Dolejší je vedoucí učitelkou v mateřské škole. Díky svému pedagogickému rozhledu a znalostem připravuje budoucí školáky. Rodičům poskytuje poradenství v oblasti školní zralosti a přípravy na školní docházku. Paní učitelka přináší dětem kreativitu, klid, důslednost a životní moudrost. Navíc děti učí řádu a rozvíjí jejich komunikační dovednosti. 

stažený soubor (2).jpg

Markéta Trnovská, DiS. je druhou paní učitelkou v mateřské škole. Při práci s dětmi uplatňuje obdivuhodnou kreativitu a pedagogický cit. S dětmi realizuje zábavné hudební a pohybové aktivity, vede děti zapojené do projektu Děti na startu. Své odborné kompetence si doplňuje v dalším vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

 stažený soubor.jpg

Nepedagogičtí pracovníci

Eva Karagiozi je vedoucí školní jídelny a také vaří. Kromě školního stravování má zkušenosti i z komerčního provozu. Pod jejím vedením se podařilo naši školní jídelnu přeměnit v místo, kde vznikají dobré a zdravé pokrmy. Děti jsou díky paní kuchařce chutnou formou seznamovány se zdravými potravinami.

 

Lucie Fatrdlová je školnicí základní a mateřské školy a také vypomáhá ve školní kuchyni. Kromě péče o budovu školy se stará také o zahradu, aby byla krásná a pro děti bezpečná.

 

Lenka Vondrušková od dubna 2019 zastává pozici školní asistentky ZŠ a ŠD. Zde se především věnuje podpoře dětem ve výuce ve zvládání učiva, přípravě na výuku, v nastavování pozitivních vzorců chování a budování hezkých vztahů mezi dětmi.

 

Michaela Šebestová je od školního roku 2019/2020 školní asistentkou v mateřské škole, kde pomáhá učitelkám především s nejmenšími dětmi a dětmi, které vyžadují zvýšenou podporu, pomáhá také k snadnějšímu adaptačnímu procesu na předškolní vzdělávání. 

 stažený soubor (1).jpg

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další pravidelné a kvalitní vzdělávání pracovníků je jednou ze záruk výjimečnosti naší školy. Pracovníci školy v souladu se směřováním školy a vlastním odborným zájmem rozšiřují své teoretické i praktické vědomosti.