Drobečková navigace

O nás > > Zaměření MŠ

Zaměření MŠ 

 

Logopedická prevence

Výuka v naší mateřské škole a vzájemná spolupráce s rodiči dětí, má v rámci prevence poruch řeči u předškoláků zásadní význam. Logopedickou prevenci se snažíme chápat v co nejširších souvislostech. Předškolákům vštěpujeme zájem o mateřský jazyk. Snažíme se zdokonalit jejich mluvní dovednosti. Samozřejmě dbáme na provázanost jednotlivých jazykových funkcí, která je důležitá pro správné zvládnutí řeči jak v její mluvené, tak i v psané podobě.

Součástí komunikační výchovy a logopedické prevence jsou u nás ve školce samozřejmostí jazykové hry, které zaměřujeme nejenom na problematiku sluchového a zrakového vnímaní, ale také na rozvoj motorických schopností, slovní zásoby, fantazie, představivosti, paměti a v neposlední řadě i zdokonalování gramatické správnosti řeči. 

IMG_20180305_090631.jpg 

Pohybové aktivity


Pohybové aktivity v předškolním věku jsou velice důležité pro zdravý a harmonický vývoj dítěte, a proto jsou zařazovány do každodenních činností v naší MŠ a na které se velmi zaměřujeme. Veškeré pohybové hry a aktivity jsou upraveny tak, aby je děti předškolního věku zvládly bez větších obtíží, a to i ty děti, které mají menší pohybové a tělesné předpoklady. Děti si při pravidelných pohybových aktivitách uvědomují vlastní tělo, rozvíjí fyzickou i psychickou zdatnost, osvojují si věku přiměřené praktické dovednosti, poznatky o těle a zdraví. Zdokonalují se v oblasti hrubé motoriky, koordinace a rozsahu pohybu, správného dýchání, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. Rozvíjejí si své pohybové schopnosti (rychlost, obratnost, síla). Učí se také spolupráci s ostatními dětmi, umět brát ohled na druhé. Důležitým faktorem je také rozvoj schopnosti sebeovládání a především vedení k samostatnosti, na které klademe velký důraz. Díky každodennímu a pravidelnému cvičení si děti posilují také smyslové vnímání.
Očekávaným výstupem a cílem je ​správné držení těla, umět zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat v nerovném terénu), koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla.
Pohybové aktivity probíhají nejenom v prostorách MŠ, ale také v čase dopoledního pobytu
venku, kdy využíváme prostory školního či obecního fotbalového hřiště.

IMG_20180205_082641_resized_20180206_115049459[1].jpg 

Příprava předškoláků

Příprava předškoláků je jedním z prvořadých úkolů našeho vzdělávacího zařízení. V rámci výuky se děti snažíme vzdělávat a zdokonalovat ve všech dovednostech, které jsou u zápisu do první třídy základními ukazateli jejich školní zralosti. Mezi tyto ukazatele především patří dobré komunikační kompetence včetně správné výslovnosti, schopnost soustředit se na danou věc, spolehlivě rozeznávat levou a pravou stranu, zvládat jemnou motoriku, umět dobře uchopit tužku, dokázat předvést alespoň základní cviky jako jsou například výskoky, hod míčem, běh, apod., mít zafixovaná základní pravidla slušného chování, umět se orientovat v prostoru, pamatovat si viděné a slyšené, pamatovat si svoji adresu, umět se umýt, učesat a obléct, zvládat základní orientaci v čase, umět barvy, psát písmena a v neposlední řadě zvládat alespoň v základech počítat.

Jasnou samozřejmostí jsou pro nás propracované metody výuky a postupy alternativního vzdělávání, zaměřené na umění veřejného projevu, podporu kreativního myšlení a podporu schopnosti pracovat samostatně i v týmu, včetně schopnosti obhájit si vlastní myšlenku.

IMG_20180306_085955[2].jpg